Sunday, June 17, 2007

درس امروز

امروز یاد گرفتم که چقدر با تنها گوش دادن میشه دنیاتو بشناسی. اما فقط برای لحظه ای. چون دوباره قبل اینکه بدونی توش گم میشی. پس به امید پیدا شدن هیچ وقت نباش. تمام معنای زندگی در همین پنهان بودن و مرموز شدنه
راستی من امروز اینو هم یاد گرفتم: آینده رو پیش بینی نکن. اگر درست باشه لذتش کم میشه و اگه غلط از آب .دربیاد اعتمادت به دنیات
صداهای عجیبی رو می شنوم. تو چی؟