Saturday, August 13, 2005

زندگی از درچه ی من

زندگی همان شعری ايست که برای رود زمزمه کردم و او آنرا با خود به دريا برد
نازنين برخورداری