Monday, October 10, 2005

تولد پروانه


!پروانه شو
پرواز کن
فراموش کن
و به ياد آور رقص شکوفه های بهاری را
و باز پرواز کن
سرود رود را زمزمه کن
شايد به گوش ماهی قرمز تنها رسد
و اميد در دلش جوانه زند
او ماهی تنهاست
زير باران رو
دشوار است
آری
اما رنگين کمان زير ابر پنهان است
!مجالی به باران ده
می شويد و می رود
ولی رنگين کمان در راه است
با شعله همراه شو
آتش شو
خاکستر شو
و بسوز
درد زندگی فراوان است
پس اين بار با باد همراه شو
اگرچه ديگر پروانه نيستی
اما خاکستر اميد و عشق را در صحرای زندگی بپاش
...........پروانه ای ديگر متولد خواهد شد