Tuesday, February 01, 2005

اما هنوز به انتها نرسيده ام.........

شايد باورتان نشود. گاهی نمی دانم از کدامين واقعيت و یا خواب و رويا بنويسم. کم کم واقعيات به رويا و روياها به واقعيات تبديل می شوند. کدام را باور کنيم؟؟؟؟؟؟؟
امروز من بی سخنم. آنقدر گفته ام و به پوچی رسيده ام که هر چه توان نوشتن بود از من گريخته. نمی دانم کی باز می گردد. اميد دارم به زودی. هيچ کس نمداند...