Monday, February 18, 2008

تو

من به تو می خندم و افسوس می خورم. باز می خندم. چقدر قشنگه خندیدن
من می خندم می خندم و می خندم
اگه گفتی بعدش چی
بازم بهت می خندم
من می خندم و می خندم و می خندم