Sunday, July 13, 2008

آتش بس

اگر به انتظار آن نشسته ای که با تمامی وجود فریاد زنم و تو را دورغگویی بیش نخوانم
اگر برای جنگ تن به تن آمده ای
بگذار تنها بگویم
مبارزه ی ما به پایان رسیده است
زیرا
اسب چوبی من مدت هاست که در خواب است
من فرمانده ی سپاهی خالی بیش نیستم
بازنده ی جنگی هستم که هرگز اتفاق نیافتاد! پرچم سفید من, در زمین حریف برافراشته شد